محصولات :: آیفون

مانیتور CDV-80MS/4

379000 تومان

پنل رنگی تک واحدی 4CA

132000 تومان

مانیتور P70N

209000 تومان

مانیتور P70M2

263000 تومان

جزئیات

پنل رنگی چند واحدی ACN

تماس بگیرید

مانیتور 4PNC

154000 تومان

VDP C70TM

251000 تومان

VDP D43

256500 تومان

VDP D70

314000 تومان

VDP E43

178500 تومان

VDP E70

234000 تومان

پنل 4-6-8 کارتی

273000 تومان

پنل کدینگ پسوردی-کارتی

320500 تومان

ارتباط داخلی 1 به 1

65000 تومان

ترانس

21000 تومان

جزئیات

پنل تک واحدی و 2 واحدی

تماس بگیرید

مانیتور P43N

162000 تومان

VDP C43TM

193500 تومان

جزئیات

پنل رنگی چند واحدی AC

تماس بگیرید

مانیتور P70M

250000 تومان

مانیتور P43M/2

216000 تومان

مانیتور P43M

203000 تومان

جزئیات

پنل DRC-NTC/C

تماس بگیرید

جزئیات

پنل DRC-NTC/D128

تماس بگیرید