محصولات :: آدرس پذیر : C-TEC Apollo (انگلیسی)

جزئیات

دتکتور ترکیبی XP95

تماس بگیرید

جزئیات

دتکتور حرارتی XP95

تماس بگیرید

جزئیات

شستی اعلام حریق XP95

تماس بگیرید

جزئیات

دتکتور دود دیسکاوری

تماس بگیرید

جزئیات

دتکتور ترکیبی دیسکاوری

تماس بگیرید

جزئیات

دتکتور مونوکسید کربن دیسکاوری

تماس بگیرید

جزئیات

دتکتور ترکیبی حرارت و مونوکسید کربن دیسکاوری

تماس بگیرید

جزئیات

دتکتور حرارتی دیسکاوری

تماس بگیرید

جزئیات

شستی اعلام حریق دیسکاوری

تماس بگیرید

جزئیات

چراغ ریموت اعلام حریق

تماس بگیرید

جزئیات

بیم دتکتور fireray-5000

تماس بگیرید

جزئیات

فلاشر پایه بلند

تماس بگیرید

جزئیات

آژیر فلاشر پایه بلند

تماس بگیرید

جزئیات

آژیر فلاشر پایه کوتاه

تماس بگیرید

جزئیات

آژیر پایه کوتاه

تماس بگیرید

جزئیات

آژیر پایه بلند

تماس بگیرید

جزئیات

پنل اعلام حریق XFP

تماس بگیرید

جزئیات

پنل اعلام حریق ZFP

تماس بگیرید

جزئیات

دتکتور دود XP95

تماس بگیرید