محصولات :: دزدگیر : تجهیزات کنترل تردد

تگ RFID

9000 تومان

کارت RFID

6000 تومان

BSI 1208 EM/Mifare

282000 تومان

جزئیات

BSI 1207

تماس بگیرید

EM reader

96000 تومان

BSI 1206 EM/Mifare

432000 تومان

جزئیات

BSI 1205

تماس بگیرید

BSI 1201 EM/Mifare

138000 تومان

جزئیات

BSI 1202

تماس بگیرید

جزئیات

BSI 1204

تماس بگیرید

BSI 1203

198000 تومان

1209

900000 تومان

1210

1040000 تومان

1211

1350000 تومان

دستبند RFID

15000 تومان