خبر

 


باشگاه پرسپولیس: فقط خواهان عدالت هستیم
تاریخ درج : دوشنبه ، 14 فروردين ، 1396
باشگاه پرسپولیس: فقط خواهان عدالت هستیم

خبرگزاری تسنیم: باشگاه پرسپولیس در بیانیه‌ای با ابراز خرسندی از توفیقجامعه فوتبال و زیر سؤال رفتن بازی‌های بدون تماشاگر به یک بام و دو هوا درفوتبال ایران و تبعیض‌های مکرر در تصمیم‌گیری‌ها به ویژه در بخش انضباطیاعتراض کرد. به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، در این بیانیه آمده است:بازی با صنعت نفت آبادان از آنجا که اتحاد جامعه فوتبال در تقبیح بازی‌هایبدون تماشاگر نتیجه‌بخش شد، خوشایند بود و همان‌طور که پیش از این اعلامکردیم بدون آنکه روی سخن ما به تیم رقیب و فوتبالدوستان آبادانی باشد،اعتراض جدی ما نسبت به عملکرد فدراسیون فوتبال و بخش انضباطی آن بود کههنوز به قوت خود باقی است، چرا که بی‌دلیل و غیرمسئولانه حق پرسپولیس و 40میلیون هوادار آن پایمال شد.

برای باشگاه پرسپولیس و میلیون‌هاهوادار آن هنوز این سوال باقی است که فدراسیون فوتبال و بخش‌های مختلف آناز جمله کمیته انضباطی و کمیته استیناف با چه تحلیل و مجوزی به تبعیض آشکاربین تیم‌ها دست می‌زنند و با توجه به اثرگذاری عمیق مسایل فوتبال در ذهناقشار جامعه و گستردگی هواداران پرسپولیس، افکار عمومی را نسبت به رویهحاکم در بخش قضایی کشور مخدوش ساخته و حقوقی را به دلیل تصمیم‌های متناقضتضییع می‌کنند.

اگر چه ارتباط  سیستماتیک بین دستگاه قضایی کشور ومسایل قضایی جاری در فوتبال وجود ندارد و ما هم به نوبه خود توجه هوادارانپرشمار باشگاه پرسپولیس را به این نکته معطوف می‌کنیم. غیر از این اصلعدالت باید جوهره تمامى تصمیم‌ها در بخش انضباطى کمیته‌هاى فوتبال باشد،اما واقعیت این است که مردم، کارشناسان مسائل قضایی نیستند، ولی با فوتبالبا تمام وجودشان سر و کار دارند.

ما در باشگاه پرسپولیس به جهت عظمتهواداران آن خواهان امتیاز یا امکان فرا قانونی نیستیم. ما فقط خواهانعدالت، مساوات و برابری حقوق هستیم.

فدراسیون فوتبال ایران از کمیتهداوران تا کمیته انضباطی و استیناف به عملکرد خود در سال‌های اخیر بنگرند وبگویند عدالت برقرار بوده و تبعیضی در کار نبوده است!

جالب است کهرئیس کمیته استیناف در تلویزیون حاضر می‌شود و بازی فوتبال بدون تماشاگر رازیر سؤال می‌برد، ولی همین سال قبل وقتی پرسپولیس در شرایط مشابهی بوداصلاً شاهد چنین رویکردی نبودیم، ولی در مورد تیم‌های دیگر شرایط متفاوتاست. اعتراض ما به این موضوع است که چرا در موارد مشابه نگاه به پرسپولیسچنین نبود؟ چرا هر وقت قرار است علیه پرسپولیس حکم صادر شود شتابی غیرقابلتوصیف را شاهدیم،‌ولی وقتی قرار است به اعتراض ما رسیدگی کنند همه چیز بهشکل عجیبی کند پیش می‌رود و همین موارد برای تیم‌هایی دیگر وارونه انجاممی‌شود؟!

چگونه است برای تجدیدنظرخواهی پرسپولیس آن قدر دیر اقداممی‌شود که دروازه‌بان ما از بازی محروم می‌ماند و وقتی تیم از جام حذفیخارج می‌شود تازه تشکیل جلسه می‌دهند و می‌گویند محرومیت جایز نبوده است وبعد عذرخواهی نشده و خسارت وارده هم جبران نمی‌شود؟!

آیا با چنیناقداماتی قرار است به ما پیامی داده شود؟ مثلاً این پیام که در این فوتبالهر کاری می‌توانند انجام دهند و هیچ کسی هم نیست که بخواهد جلوی آنها رابگیرد یا اینکه این همه مورد همگی اتفاقی بوده‌اند؟!

آیا می‌شودهمواره در اتفاقات مشابه این پرسپولیس و عوامل آن باشند که با جرایم وتنبیهات سنگین‌تر روبه‌رو شوند و دیگر تیم‌ها و عوامل آنها با وجود ارتکابمواردی شدیدتر با احکام لطیف‌تر مواجه گردند، چرا این رفتار به یک رویهعادی بدل شده است؟

همین سال قبل به کرات بر اشتباهات داوری وجابه‌جایی امتیازات ناشی از آن به ضرر پرسپولیس تأکید شد، اما در جبران آنچه اقدامی صورت گرفت؟ آیا غیر از این بود که فوتبال ایران از شناساییقهرمان واقعی لیگ و پرسپولیس هم از حق خود برای کسب جام قهرمانی محرومماند؟ چرا بعد از این تجربه بار دیگر در همین فصل شاهد بودیم مجموعاشتباهات داوری به ضرر ما رقم خورد. چرا منوال اشتباهات داوری در تمام اینسال‌ها چنین بود؟ آیا عقل سلیم اتفاقی بودن همه این موارد را می‌پذیرد؟ آیاما هم این رویه را در پیش بگیریم که رفتارهای غلطی را در جهت منافع خودانجام بدهیم و بعد همه چیز را با یک عذرخواهی فرمالیته و خصوصی حل کنیم؟

آنچهدر سال‌های اخیر روی داد و هر آن بر شدتش افزوده می‌گردد در حال تبدیل شدنبه عادتی ناصواب است. تبدیل شدن رفتارهای نادرست به یک رویه قابل پذیرشبهایی سنگین برای فوتبال ایران خواهد داشت و روزی گریبان بانیان آن و تمامفوتبال را خواهد گرفت و دیگر پرسپولیس تنها قربانی نخواهد بود. از این روضروری است که اقدامی عاجل از سوی  ریاست فدراسیون صورت بگیرد. در این بخشهمه چیز در مسائل داوری و انضباطی خلاصه نمی‌شود. تضییع حقوق پرسپولیس بهعنوان پر طرفدارترین و پر تماشاگرترین تیم که طبعا به همین دلیل بیشتریننقش را در ایجاد درآمدهای فوتبال دارد به مباحث اقتصادی هم می‌کشد.پرسپولیس از حقوق مسلمی چون بلیت فروشی و تبلیغات محیطی هم بهره‌ای نمی‌بردو با وجود تأکیدهای مهدی تاج حمایت‌های لازم برای اصلاح این امور هم صورتنمی‌گیرد تا بر رویه‌های نادرست افزوده شود.

با وجود آنکه بحث‌هاییاز این دست بارها مطرح شده است و به نظر پناهی جز خدا نیست، بر حسب وظیفهذاتی نسبت به فوتبال و هواداران از رییس فدراسیون فوتبال به طور جدیمی‌خواهیم نه به عنوان لطف بلکه به عنوان انجام وظیفه و مسئولیتی که دارندنسبت به برچیده شدن شرایط کنونی و جلوگیری از حرکت بیش از پیش فوتبال ایرانبه سمت قهقرا گام‌های جدی و محکمی را بردارند. تردیدی نیست فوتبال و لیگفوتبال ایران در صورت انجام اقدام مؤثر ایشان و دیگر مراجع ذیربط آیندهروشنی نخواهد داشت.