مقاله

 
what is hiv positive mean link effects of hiv
otc chlamydia test read stds and symptoms
i cheat on my boyfriend vancouverpaddlewheeler.com my boyfriend cheated
my girlfriend cheated on me with my best friend dabbeltinsurance.com why do girlfriends cheat
تاریخ درج : شنبه ، 5 تير ، 1395

تعریف لوکس(میزان حساسیت نوری دوربین)


دربیشتر صحنه های طبیعی که توسط دوربین مداربسته گرفته میشود موقعیتهایی یافت میشودکه بطور هم زمان نقاط تاریک و روشن باهم وجود دارد و شدت روشنایی درمحدوده های مختلف گرفته شده توسط دوربین متفاوت است. با این وجود با اندازه گیری شدت روشنایی دریک محدوه صحنه دوربین درمورد شدت روشنایی کل صحنه دوربین نمیتوان نظر داد .

بنابراین برای محاسبه دقیق روشنایی صحنه دوربین مداربسته بوسیله لوکس مترکه وسیله ای است برای خواندن شدت روشنایی ،لوکس صحنه درتمام بخشهای آن اندازه گیری می شود ولی باید به این نکته توجه داشت دستگاه لوکس متر توانایی اندازه گرفتن نور بازتابشی از اجسام را ندارد .

به عنوان مثال دریک صحنه گرفته شده توسط دوربین زمانیکه یک جسم رنگ روشن و یک جسم کدر درکنار هم باشند ، شدت روشنایی اندازه گیری شده ازسطح جسم کدر و جسم روشن با اندازه گیری شدت روشنایی توسط لوکس متر یکسان بدست خواهد آمد درحالیکه میزان انعکاس نور ازسطح روشن بیشتر ازکدر است . بنابراین ممکن است باتاثیر گذاشتن عامل انعکاس نور ، میزان نوری که توسط دوربین مداربسته دریافت خواهد شد ازمیزان اندازه گیری شده با لوکس متر کمتر و یا بیشتر باشد.


تعداد بازدید : 523