خبر

 


بیانیه انگلیس در مورد تجارت با ایران
تاریخ درج : دوشنبه ، 14 فروردين ، 1396
بیانیه انگلیس در مورد تجارت با ایران

خبرگزاری ایسنا: پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه انگلیس، با صدوربیانیه‌ای «فهرست ایران» ‌را پس از برداشته شدن برخی تحریم‌های اعمال شدهعلیه ایران در پی دست یابی به توافق هسته‌ای سال 2015 به روز کرد.

دربیانیه وزارت امور خارجه انگلیس آمده است: پس از سال‌ها اعمال تحریم‌هایگسترده، جامعه بین المللی در پی دست یابی به توافق هسته‌ای با ایران در سال2015 در حال تعامل دوباره با ایران است. در نتیجه توافق هسته‌ای حاصل شدهبین گروه 1+5 (فرانسه، آلمان، انگلیس، چین،‌ روسیه و آمریکا) و ایران برخیاز تحریم‌های مرتبط با هسته ای و دیگر تحریم های مالی و اقتصادی اعمال شدهبر ایران در ژانویه سال 2016 برداشته شدند. از نظر ایران، این بخشی حیاتیاز ادغام مجدد با جامعه بین المللی است.

وزارت امور خارجه انگلیس درادامه بیانیه خود افزوده است: به همین منظور، حجم «فهرست ایران» که ارائهکننده اطلاعاتی برای کارشناسان درباره نهادها، شرکت ها و سازمان های خاص درایران است، کاهش یافته است.

1- هدف از ایجاد «فهرست ایران» چه بود؟

فهرستایران توسط سازمان کنترل صادرات برای کمک به صادرکنندگان در اتخاذ تصمیماتآگاهانه درباره این موضوع منتشر شد که آیا صادرات آنها می تواند مایهایجاد نگرانی هایی در ارتباط با استفاده نهایی از اقلام آنها باشد یا خیر.به همین دلیل دریافت مجوز صادرات برای اقلامی که به طور عادی تحت کنترلقرار نمی گیرند، لازم است زیرا صادر کننده از این موضوع آگاه است -یا بهواسطه دولت انگلیس از این موضوع آگاه می شود- که درباره انحراف در استفادهاز این اقلام برای برنامه تسلیحات کشتار جمعی نگرانی هایی وجود دارد.

اینفهرست -که در آن به نام شماری از نهادها، شرکت ها و سازمان ها در ایراناشاره شده است- به منظور کمک به صادرکننده در این باره صادر شده است تا اوبتواند قضاوت کند بر اساس تصمیمات قبلی سازمان کنترل صادرات درباره صادرات،آیا درباره استفاده نهایی از اقلام صادراتی اش نگرانی وجود دارد یا خیر.

2- این اقدام برای صادرکنندگان چه معنایی دارد؟

اگرصادرکنندگان درباره استفاده کنندگان نهایی اقلام خود در ایران یا در دیگرکشورها نگران هستند، می توانند از خدمات و توصیه های مرتبط با این موضوعاستفاده کنند که از طریق نظام صادر کردن مجوز صادراتی SPIRE در دسترس است.

3- چه تحریم هایی همچنان به قوت خود باقیست؟

برخیاز تحریم ها برای هشت سال دیگر همچنان به قوت خود باقی است، برخی از تحریمها همچنین تحت تأثیر توافق هسته ای قرار نگرفتند، به طور خاص تحریم هایمرتبط با حقوق بشر و تروریسم. تجار انگلیسی که در تلاش برای انجام دادنمراودات تجاری یا سرمایه گذاری در ایران هستند باید اطمینان یابند کهمراوده شان با ایران در راستای این اقدامات قرار دارد.

صادرکنندگانمی توانند دریابند آیا آنها در حال مراوده با یک فرد یا نهادی هستند کههمچنان تحت تحریم قرار دارند یا این که مشکوک هستند که یک فرد یا نهاد تحتتحریم ممکن است در هر گونه مراوده تجاری با آنها دخیل باشد یا خیر. آنهاهمچنین اطمینان خواهند یافت که محصولاتشان یا موادشان بر اساس این تحریم هامحدود نیستند و این که هیچ محدودیتی بر آنهایی وجود ندارد که می خواهندپرداخت ها را انجام دهند.

قبل از وارد شدن به هر گونه مراوده ای، درپیش گرفتن اقدامات مربوط مناسب است. ایران همچنان یک مکان چالش برانگیزبرای انجام دادن مراودات تجاری محسوب می شود از این رو، صادرکنندگان مرددباید در پی دریافت مشاوره های حقوقی باشند.

4- انجام دادن مراودات تجاری با ایران:

برداشتنبرخی از تحریم ها بدین معناست که ایران می تواند آزادانه تر با جامعه بینالمللی مراوده تجاری انجام دهد. این موضوع سبب ارائه فرصتی برای شرکت هایانگلیسی برای وارد شدن به بزرگترین بازار اقتصاد جهانی طی چند دهه می شود.

دولتانگلیس به طور کامل از گسترش روابط تجاری ما با ایران حمایت می کند و تجارانگلیسی را به بهره برداری از فرصت های تجاری به وجود آمده ترغیب می کند.

دولتایران به طور واضح از تمایل خود برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بهمنظور دست یابی به اهداف جاه‌طلبانه خود برای رسیدن به رشد اقتصادی خبرداده است و شرکت های خصوصی در سراسر جهان از جمله شرکت های انگلیسی به زودیبا فرصت های تجاری جدیدی مواجه خواهند بود که به نفع ایران و مردم آن نیزهست.

بخش تجارت بین المللی در انگلیس و در سفارت خانه انگلیس درتهران نقش مهمی در حمایت از روابط تجاری و سرمایه گذاری بین انگلیس و ایرانایفا می کند.