خبر

 


پرداخت یارانه 250 هزار تومانی دروغ است
تاریخ درج : دوشنبه ، 14 فروردين ، 1396
 پرداخت یارانه 250 هزار تومانی دروغ است

خبرگزاری فارس: علی ربیعی در مراسم طرح تکاپو در خراسان گفت: ما همه از نقداستقبال می‌کنیم و آن را موجب رشد و پیشرفت می‌دانیم، اما وقتی که رشدیصورت نمی‌گیرد، عده‌ای می‌گویند رکود هنوز بر بازار حاکم است. می‌گویندقرار بود برجام رکود را از بین ببرد.
هنگامی که دولت به رشد بیش از ۷ درصد می‌رسد، عده‌ای می‌گویند اثر آن در زندگی مردم دیده نمی‌شود.

ربیعیادامه داد: من اعتقاد دارم که همه تلاش ما باید این باشد که آثار اینموفقیت‌ها به طبقات محروم تسری یابد و فقر و محرومیت را کاهش دهد. ولی همهما می‌دانیم که اصلاح زیرساخت‌ها اثری درازمدت دارد و به همین جهت نمی‌توانبدون توجه به سایر متغیر‌ها گفت که این موفقیت‌ها آثار ملموسی نداشته است.

وزیررفاه گفت: متاسفانه دولت صدای بلندی ندارد و به همین دلیل دستاوردهای آندیده نمی‌شود، باید به جامعه امید داده شود. وقتی نرخ مشارکت افزایش پیدامی‌کند، به معنای این است که جامعه امید دارد.

وی تصریح کرد: زمانیبود که نرخ مشارکت به ۳۸ درصد تنزل پیدا کرده بود؛ یعنی امید کمتری به دولتبرای اینکه کاری بتواند بکند، وجود داشت.

وی گفت:، اما در این میانبه جامعه شوک داده می‌شود و اقدامات را کوچک جلوه می‌دهند که در نتیجه آنجامعه نیز دچار ناامیدی می‌شود، در صورتی که اقدامات غیرمستقیم و مستقیمصورت گرفته خوب بوده است. به عنوان نمونه در حوزه دستمزد رقم مناسبی برایترمیم حقوق‌های بازنشستگان در نظر گرفته شده است.

ربیعی تاکید کرد: شیبی در نظر گرفته شده و مزد بر تورم پیشی داده شده چرا که هدف ما افزایش قدرت خرید بوده است.

ویافزود: خوشبختی جامعه در پرداخت یارانه ۲۵۰ هزار تومانی نیست، این یک دروغبزرگ است و بدترین دروغ، دروغ به فقراست. ما اگر بتوانیم یک شغل را باکرامت به یک خانواده دهیم، آن زمان کار ما ارزشمند است. این هنر نیست که ما۲۰۰ هزار یا ۳۰۰ هزار تومان در جیب افراد بگذاریم و ظرف چهار ماه به اشکالمختلف چهار برابر آن را از جیب او خارج کنیم.

ربیعی ادامه داد: منفکر می‌کنم در جامعه‌ای بزه ایجاد می‌شود که بدون تولید پول، پول بیاورد ماساختار‌ها را درست کردیم و تفکر ما این است که نابرابری‌ها کم شود و جامعهتولیدگرا شود تا تولید ارزش پیدا کند. جهت گیری ما این نیست که افرادیبنشینند و از قِبَلِ اینکه بتوانند در شرایط تحریم پولی را نقل و انتقالدهند، هزاران میلیارد برای خود ثروت اندوزی کنند.

وی افزود: اگر درجامعه‌ای پول، پول بیاورد، آن جامعه رنگ خوشبختی نمی‌بیند و ثروت‌هایقله‌ای شکل می‌گیرد. باید در میان مدت سهم همه در تولید افزایش پیدا کند.در این صورت پول‌های قله‌ای شکل نمی‌گیرد و تولید به سمت مردمی شدن که موردتاکید مقام معظم رهبری است، حرکت می‌کند.

وی افزود: هدف ما نیز این است که پول‌های کوچک را در مشارکت اقتصادی سهیم کنیم.

وزیررفاه گفت: رکود طولانی بازار کار اثر دوره‌ای بود که به دوره ما برخورد کهموفق شدیم با سیاست بزرگ کردن اقتصاد کشور نسبتا در این حوزه موفق باشیم.البته فراهم شدن شرایط بین المللی مناسب نیز به ما کمک کرد، ولی بایدساختارهای داخلی برای این امر آماده‌تر شود.

وی افزود: اشتغال نبایدمعطل بزرگ شدن اقتصاد کشور می‌ماند چراکه اشتغال در کشور ما امری حیاتیاست. بخشی از این برنامه‌ها امروز در حال دنبال شدن است. رشد ما در سالآینده مناسب خواهد بود، هرچند که سهم نفت در این رشد کاهش خواهد داشت کهامیدواریم سهم غیرنفتی کاهش یابد.

ربیعی گفت: مهم‌ترین سیاست گذاریما جهت گیری در رشته‌های پرظرفیت اشتغال بود. در این راستا رسته هاییشناسایی شد و برای هر کدام بسته حمایت خاصی ایجاد شد و از سال ۱۳۸۴ تا سهسال بعد از آن شاهد رشد در کشور هستیم. ما نیز اثر دوره‌ای سه ساله رکود راتجربه کردیم و تاثیر اقدامات صورت گرفته بر اشتغال از ناحیه سرمایهگذاری‌ها با تاخیر صورت می‌گیرد.

وی اظهار کرد: براساس تحلیلی که درهیات وزیران صورت گرفت، یک برنامه اشتغالی که بتواند بر رشد اثرگذار باشد،طراحی شد. در این طرح می‌خواهیم از سمت اشتغال رشد و تولید را افزایش دهیمو با جهت گیری از این سمت حرکت کنیم.